Category Archives: ԱՆԳԼԵՐԵՆ

Raphael Lemkin’s Dossier on the Armenian Genocide

coverRaphael Lemkin’s Dossier on the Armenian Genocide

Ռաֆայել Լեմկին, Զեկուցագրեր հայոց ցեղասպանության մասին։

Գիրքը հրատարակության է պատրաստել ամերիկահայ անվանի փաստաբան Վարդգես Եղիայանը։ Առաջաբանը՝ Միխայիլ Բազլերի։ Երևան, 2010

Մաս 1 | Մաս 2

Lawyer: There is no question concerning Turkey’s liability, based on int’l law and practice

ArmenianGenocide100 conducted an interview with Thomas Samuelian, the Dean of the College of Humanities and Social Sciences, Program Chair of the LL.M., and Director of the Legal Research Center at the American University of Armenia (AUA) about issues concerning the legal aspects of overcoming the Armenian Genocide consequences and international legal accountability for the Genocide. Continue reading