Category Archives: Պատմական

10 հայ ականավոր արքաները

10 հայ ականավոր արքաները

Ամեն մի դպիր, յուրաքանչյուր մատենագիր, երբ հանձն էր առնում գրելու իր ժամանակի պատմությունը, նպատակ ուներ հետագա սերունդներին փոխանցելու իր ժամանակի արժանահիշատակ գործերի ու անձանց մասին տեղեկությունները:

Դուք կարող եք դիտել գրքի միայն առաջին գլուխը:

1909 թ. հայկական կոտորածները Կիլիկիայում ֆրանսիական պատմագրության գնահատմամբ

1909 թ. հայկական կոտորածները Կիլիկիայում ֆրանսիական պատմագրության գնահատմամբ

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, պատմական գիտությունների թեկնածու Վարուժան Պողոսյանի մենագրությունը նվիրված է Հայոց ցեղասպանության պատմագրության մեջ չուսումնասիրված թեմայի` ֆրանսիական պատմագրության կողմից 1909 թ. կիլիկիահայության կոտորածների ուսումնասիրության քննական վերլուծությանը: Առաջին անգամ հեղինակը մանրամասնորեն վերլուծում է 1909-1918 թթ. Ֆրանսիայում լույս տեսած սկզμնաղμյուրների հրատարակությունները և պատմագիտական ուսումնասիրությունն երը, արժևորում ֆրանսիացի հեղինակների ներդրումը 1909 թ. հայկական կոտորածների ուսումնասիրության ասպարեզում, բացահայտում և մեկնաμանում նրանց մոտեցումների սահմանափակությունները: Նախատեսված է պատմաբանների համար:

Արցախի (Լեռնային Ղարաբաղի) արվեստի եւ ճարտարապետության համառոտ պատմությունը

Արցախի (Լեռնային Ղարաբաղի) արվեստի եւ ճարտարապետության համառոտ պատմությունը

The art created in Armenia’s historical province of Artsakh, the largest part of which is known today as Nagorno Karabakh, constitutes one of the important chapters in the history of Armenian
art. It has progressed through the same major stages as did Armenian art in a larger sense: from pre-Christian times to the adoption of Christianity early in the fourth century, through the Middle Ages, and from there—to the era of modernity. As in many other Christian cultures, the principal expression of Artsakh’s art in the Middle Ages was through ecclesiastical architecture: churches, cathedrals, chapels and monasteries. Most other forms of art in that period, including illuminated manuscripts, khachkars (unique-to-Armenia stone slabs with engraved crosses) and mural paintings were likewise tied to Artsakh’s religious life and its primary institution—the Armenian Apostolic Church.

Հայերի ապստամբությունը 1720-ականներին եւ ցեղասպանության վտանգը

Հայերի ապստամբությունը 1720-ականներին եւ ցեղասպանության վտանգը

The Armenian Rebellion of the 1720s and the Threat of Genocidal Reprisal.

I should like to express my deep appreciation to Professor Nikola
Shahgaldian of the American University of Armenia, who guided the
manuscript through the process of editing and publication. I owe to him a number of comments, criticisms, and insights. I wish to thank also Professor Levon Chorbajian of the University of Massachusetts and Academician M. G. Nersissian for their helpful suggestions on an earlier draft of this study. I appreciate the contribution of Associate Professor Lucig Danielian of the American University of Armenia, who made useful suggestions and corrections. I am also indebted to Virgil Strohmeyer, Matthew Der-Manuelian, and Tim Greenwood, who at different phases of this research kindly made themselves available to check my English. I am grateful to Vardan Mkhitarian, Fellow of the History Faculty, Yerevan State University, who generously assisted me in the preparation of the map.

Հայոց պահանջատիրության իրավական հիմունքները

Հայոց պահանջատիրության իրավական հիմունքները

Հայոց պահանջատիրությունը հայերի հավաքական շահերի պաշտպանությունն է միջազգային իրավունքով ամրագրված և հայ ժողովրդին վերապահված, սակայն ոտնահարված իրավունքների վերականգնումը: