Հայոց լեզվի ինքնուսույց

Հայոց լեզվի ինքնուսույց

Самоучитель армянского языка

Предлагаемое пособие по современному восточноармянскому литературному языку рассчитано, прежде всего, на начинающих, но и читатели, в определенной степени владеющие армянским языком, могут, пользуясь им, углублять и совершенствовать свое знание армянского языка. Пособие ориентировано на самостоятельное изучение, но может быть полезно и при работе с преподавателем.

Երաժշտությունը մանկապարտեզում

Երաժշտությունը մանկապարտեզում

Ձեռնարկում զետեղված ստեղծագործությունները նպատակամիտված են 5-6 տարեկան երեխաների երաժշտական դաստիարակության խնդիրներին և ընդգրկում են գործունեության բոլոր տեսակները` երաժշտության ունկնդրում, երգեցողություն, երաժշտառիթմական շարժում, պարեր և խաղեր: Ձեռնարկը հասցեագրված է նախադպրոցական հաստատությունների ավագ խմբերի, ինչպես նաև դպրոցի նախապատրաստմանն ուղղված կարճաժամկետ փորձնական ծրագրով ընդգրկված խմμերում աշխատող դաստիարակներին և տարրական դասարաններում “Երաժշտություն” առարկան դասավանդող մասնագետներին: