Դրվագներ հայ երաժշտության պատմության

Դրվագներ հայ երաժշտության պատմության

Դուք կարող եք դիտել դասագրքի միայն առաջին գլուխը:

Հայ երաժշտական արվեստի վերաբերյալ, իհարկե, կա բավականին հարուստ մասնագիտական գրականություն, սակայն այս գրքույկի նպատակը մասնագիտական գրականության այդ ցանկը լրացնելը կամ նոր գիտական խնդիրներ առաջադրելը չէ: Նպատակը հայ երաժշտության մասին ճշգրիտ հիմքերի վրա խոսելն է և, հիմնականում, հնարավորինս մատչելի, հասկանալի կերպով խոսելը: Մյուս կողմից, գրքույկի էջերում մենք չենք ցանկացել հայ երաժշտության մասին պարզ զրույցներ ներկայացնել, այլ հակառակը, հենց մասնագիտական ձևակերպումներն ու գիտելիքը հնարավորինս բացատրելով և մատչելիորեն ներկայացնելով, պահպանել մատուցվող տեղեկությունն երի գիտական ծագումն ու հիմքը:

10 հայ ականավոր արքաները

10 հայ ականավոր արքաները

Ամեն մի դպիր, յուրաքանչյուր մատենագիր, երբ հանձն էր առնում գրելու իր ժամանակի պատմությունը, նպատակ ուներ հետագա սերունդներին փոխանցելու իր ժամանակի արժանահիշատակ գործերի ու անձանց մասին տեղեկությունները:

Դուք կարող եք դիտել գրքի միայն առաջին գլուխը:

Հայոց լեզվի ինքնուսույց

Հայոց լեզվի ինքնուսույց

Самоучитель армянского языка

Предлагаемое пособие по современному восточноармянскому литературному языку рассчитано, прежде всего, на начинающих, но и читатели, в определенной степени владеющие армянским языком, могут, пользуясь им, углублять и совершенствовать свое знание армянского языка. Пособие ориентировано на самостоятельное изучение, но может быть полезно и при работе с преподавателем.

Երաժշտությունը մանկապարտեզում

Երաժշտությունը մանկապարտեզում

Ձեռնարկում զետեղված ստեղծագործությունները նպատակամիտված են 5-6 տարեկան երեխաների երաժշտական դաստիարակության խնդիրներին և ընդգրկում են գործունեության բոլոր տեսակները` երաժշտության ունկնդրում, երգեցողություն, երաժշտառիթմական շարժում, պարեր և խաղեր: Ձեռնարկը հասցեագրված է նախադպրոցական հաստատությունների ավագ խմբերի, ինչպես նաև դպրոցի նախապատրաստմանն ուղղված կարճաժամկետ փորձնական ծրագրով ընդգրկված խմμերում աշխատող դաստիարակներին և տարրական դասարաններում “Երաժշտություն” առարկան դասավանդող մասնագետներին: