Category Archives: Մանկական

Երաժշտական տնակի բնակիչները. 1-ին մաս

«Ողջույն, դպրո՛ց»
Խոսք՝ Նանսեն Միքայելյանի
Երաժշտ.՝ Մարտին Մազմանյանի

«Արևելյան պար»
Երաժշտ.՝ Արամ Խաչատրյանի

«Դու մեր դպրոց սիրասուն»
Խոսք՝ Սիլվա Կապուտիկյանի
Երաժշտ.՝ Արեգ Լուսինյանի

«Զանգն առաջին»
Խոսք՝ Նանսեն Միքայելյանի
Երաժշտ.՝ Արեգ Լուսինյանի

«Հայոց լեզու»
Խոսք՝ Ռուբեն Ղարիբյանի
Երաժշտ.՝ ժողովրդական

«Արթնացի՛ր, փոքրի՛կ»
Խոսք՝ Հրաչյա Օհանյանի
Երաժշտ.՝ Ալեքսանդր Օհանյանի

Խնդիրներ տատիկիս սնդուկից

Երևան, 2010թ.
Խնդրագրքում զետեղված են տարբեր բարդության խնդիր-բանաստեղծություններ, որոնք կզարգացնեն դպրոցականների ճաշակը, մաթեմատիկական, տրամաբանական, վերլուծական ունակությունները, դատողությունը:

Խնդիրներ տատիկիս սնդուկից