Category Archives: Մանկական

Ինքնուրույն ընթերցանության նյութեր

Ինքնուրույն ընթերցանության նյութերԿրտսեր դպրոցականի գրադարան, Էդիթ Պրինտ
Կազմողներ՝ Ա. Գալստյան, Ռ. Խարազյան, Լ. Ավագյան, Ա. Բալայան

Ձեռնարկում զետեղված են ինքնուրույն ընթերցանության ծրագրով նախատեսված նյութեր հանրակրթական դպրոցի 2-րդ դասարանի համար:

Ինքնուրույն ընթերցանության նյութեր

Երաժշտական տնակի բնակիչները. 1-ին մաս

«Ողջույն, դպրո՛ց»
Խոսք՝ Նանսեն Միքայելյանի
Երաժշտ.՝ Մարտին Մազմանյանի

«Արևելյան պար»
Երաժշտ.՝ Արամ Խաչատրյանի

«Դու մեր դպրոց սիրասուն»
Խոսք՝ Սիլվա Կապուտիկյանի
Երաժշտ.՝ Արեգ Լուսինյանի

«Զանգն առաջին»
Խոսք՝ Նանսեն Միքայելյանի
Երաժշտ.՝ Արեգ Լուսինյանի

«Հայոց լեզու»
Խոսք՝ Ռուբեն Ղարիբյանի
Երաժշտ.՝ ժողովրդական

«Արթնացի՛ր, փոքրի՛կ»
Խոսք՝ Հրաչյա Օհանյանի
Երաժշտ.՝ Ալեքսանդր Օհանյանի